در بین گروه کلمات زیر املای چند واژه نادرست است؟ «لحن حماسی - سنان و سرنیزه - جذبه و کشش - جذر و مد - سمند سرکش - درع و جوشن - مضطرب و نگران - ذلّت و خواری - نوخواسته و تازه به دوران رسیده»

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 2

ویرایش غلط‌های املایی: جزر و مد - نوخاسته و تازه به دوران رسیده.

به بالای صفحه بردن