در ترکیب‌های زیر چند نادرستی املایی دیده می‌شود؟ «وقاهت و بی‌حیایی / قنا و توانگری / شایسته و برازنده / حازق و چیره‌دست / خبث و پلیدی / قلقله‌زن / ضرورت و الضام / کوس و دهل / نظاره و تماشا»

گزینه یک

پنج

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 1

ترکیب‌های زیر در عبارت صورت سؤال نادرست نوشته شده است: وقاحت و بی‌حیایی / حاذق و چیره‌دست / غلغله زن / ضرورت و الزام / غنا و توانگری

به بالای صفحه بردن