در تمامی گزینه‌ها به‌استثنای گزینۀ .................. آرایۀ کنایه مشهود است.

گزینه یک

ای صبحدم ببین به کجا می‌فرستمت نزدیک آفتاب وفا می‌فرستمت

گزینه دو

پادشاهی که طرح ظلم افکند
پای دیوار ملک خویش بکند

گزینه سه

نعره برآورده فلک کرده کر
دیده سیه کرده شده زهره‌در

گزینه چهار

زمستان به یوش رفت و همین یکی کارش را ساخت.

گزینه 1

فاقد کنایه است. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «2»: پای دیوار ملک خویش کندن: کنایه از باعث نابودی خود شدن. گزینۀ «3»: فلک کرده کر: کنایه از صدای بسیار بلند. گزینۀ «4»: کارش را ساخت: کنایه از باعث مرگ وی شد.

به بالای صفحه بردن