در تمام ابیات به مفهوم «تأثیر قضا‌و‌قدر بر سرنوشت انسان‌ها» اشاره شده است به‌جز گزینۀ ..................

گزینه یک

ز چرخ آمد قضا نه از کام مردم ازیرا بنده آمد نام مردم

گزینه دو

کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام

گزینه سه

مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد

گزینه چهار

هر قضایی سببی دارد و من در غم دوست اجلم می‌کشد و درد فراقش سبب است

گزینه 4

در گزینه‌های 1 و 2 و 3 صحبت از تأثیر قضا‌و‌قدر بر خواسته‌های انسان است و اینکه هیچکس توانایی مقابله و جنگیدن با سرنوشت را ندارد. اما در گزینۀ 4 شاعر از غم فراق و مرگ در اثر دوری از معشوق صحبت می‌کند.

به بالای صفحه بردن