در تمام ابیات زیر «جهش ضمیر» وجود دارد به‌جز گزینۀ .................. .

گزینه یک

هر شبم زلف سیاه تو نمایند به خواب تا چه آید به من از خواب پریشان دیدن

گزینه دو

باغبانا ز خزان بی‌خبرت می‌بینم آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد

گزینه سه

تولای مردان این پاک‌بوم برانگیختم خاطر از شام و روم

گزینه چهار

دیشب گله زلفش با باد همی‌کردم گفتا غلطی، بگذر زین فکرت سودایی

گزینه 4

گزینۀ 1: هر شبم زلف سیاه تو نمایند به خواب ← هر شب زلفِ سیاه تو را به خوابم می‌نمایند. (نقش مضاف‌الیه) گزینۀ 2: بادت گل رعنا ببرد ← باد گل رعنایت را ببرد (نقش مضاف‌الیهی) گزینۀ 3: برانگیختم خاطر از شام و روم ← خاطرم را از شام و روم برانگیخت (نقش مضاف‌الیهی)

به بالای صفحه بردن