در تمام ابیات زیر رنگی از تمسخر و تحقیر به چشم می‌خورد؛ به‌جز گزینۀ.................. .

گزینه یک

هم‌اکنون تو را ای نبرده سوار پیاده بیاموزمت کارزار

گزینه دو

همی رنجه داری تن خویش را دو بازوی و جان بداندیش را

گزینه سه

کشانی بدو گفت بی‌بارگی
به کشتن دهی سر به یکبارگی

گزینه چهار

مرا مادرم نام مرگ تو کرد زمانه مرا پتک ترگ تو کرد

گزینه 3

تنها در گزینۀ «3» هست که مفهوم تحقیر و تمسخر موجود _نیست_. گزینۀ «1» : رستم می‌گوید من بدون اسب (پیاده) هم با تو نبرد می‌کنم. گزینۀ «2» : رنج بیهوده می‌بری و خودت را مجروح می‌کنی که در خطاب به پهلوان تحقیر حساب می‌شود. گزینۀ «4» : مادرم نام مرا مرگ تو گذاشته است.

به بالای صفحه بردن