در تمام عبارات زیر «کسره‌ای» وجود دارد که می‌توان آن‌را جایگزین «از» به حساب آورد؛ به‌جز گزینۀ ..................

گزینه یک

کارش نگار نقشه قالی بود.

گزینه دو

خسته شدیم از خرگوش، دنیا پر حیوان است.

گزینه سه

حالا بعد دو سال تازه سر حرف من افتاده‌اند.

گزینه چهار

ما را به رونگاری آن می‌نشاند.

گزینه 1

گزینۀ 1: کارش نگار نقشه قالی بود. ‌← کارش نگار (ازاز) نقشه قالی بود. ✗✗ گزینۀ 2: خسته شدیم از خرگوش، دنیا پر حیوان است‌. ← خسته شدیم از خرگوش دنیا پر (از) حیوان است. ✓✓ گزینۀ 3: حالا بعد دو سال تازه سر حرف من افتاده‌اند‌. ←‌حالا بعد (از) دو سال تازه ... ✓✓ گزینۀ 4: ما را به رونگاری آن می‌نشاند‌. ←‌ما را به رونگاری (از) آن می‌نشاند. ✓✓

به بالای صفحه بردن