در تمام گزينه‌های زير به‌استثنای گزينۀ .................. نماد وجود دارد.

گزینه یک

گشت يكی چشمه ز سنگي جدا غلغله‌زن، چهره‌نما، تيزپا

گزینه دو

ديوار ناگهان از جا تكان خورد و با چشم گندۀ سرش چپ‌چپ به او نگاه كرد.

گزینه سه

غبار راهگذارت كجاست تا حافظ به يادگار نسيم صبا نگه‌دارد

گزینه چهار

ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع اين گرگی شبان شما نيز بگذرد

گزینه 4

چشمه، ديوار و صبا به‌ترتيب نماد غرور، جدايی و خبررسانی هستند و در گزينۀ (4) نمادی وجود ندارد.

به بالای صفحه بردن