در تمام گزینه‌های زیر «جهش ضمیر» وجود دارد بجز گزینۀ ..................

گزینه یک

ای بی نشان محض نشان از که جویمت؟ گم گشت در تو هر دو جهان از که جویمت؟

گزینه دو

وجودی دارم از مهرت گدازان وجودم رفت و مهرت هم‌چنان هست

گزینه سه

گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید

گزینه چهار

گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق ساکن شود، بدیدم و مشتاق‌تر شدم

گزینه 2

گزینۀ 1: ای بی نشانِ محض نشان از که جویمت؟ ← نشانِ تو را از که جویم (مضاف‌الیه) گزینۀ 3: گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد ← بوی زلفِ تو من را گمراه عالم کرد (مفعول) گزینۀ 4: گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق ← مگر دردِ اشتیاقِ من ... (مضاف‌الیه) در گزینۀ 2 هم تمام ضمایر درست در جای خودشان آمده‌اند.

به بالای صفحه بردن