در تمام گزینه‌های زیر نهادِ فعل‌های مشخص شده یکسان است به‌جز گزینۀ ..................

گزینه یک

در نابستۀ احسان گشاده‌ست به هر‌کس آنچه می‌بایست داده‌ست

گزینه دو

کمال عقل آن باشد در این راه که گوید نیستم از هیچ آگاه

گزینه سه

خرد را گر نبخشد روشنایی بماند تا ابد در تیره‌رایی

گزینه چهار

به ترتیبی نهاده وضع عالم که نی یک موی باشد بیش و نی کم

گزینه 2

در تمام گزینه‌ها به‌جز گزینۀ 2 نهاد (فاعل) خداوند قادر است اما در گزینۀ 2 نهاد عقل است. کمال عقل در این راه آن باشد که بگوید از هیچ آگاه نیستم.

به بالای صفحه بردن