در تمام گزینه‌های زیر نوع «و» یکسان است به‌جز گزینۀ ..................

گزینه یک

غزل گفتی و دُر سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

گزینه دو

خروشان و جوشان به کردار موج

گزینه سه

بیرون سپید و دل سیهی هم چو آینه

گزینه چهار

به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را

گزینه 1

نوع «و» در گزینۀ 1 ربطی است و در گزینه‌های دیگر از نوع عطف است.

به بالای صفحه بردن