در تمام گزینه‌ها هر دو آرایۀ «حس‌آمیزی و جناس» وجود دارد به جز گزینۀ.............

گزینه یک

ز طبع خسته من عذر خامشی مپذیر سخن گره نگشاید چو طبع بسته بود

گزینه دو

ما گر چه مرد تلخ‌شنیدن نه‌ایم لیک تلخی که از زبان تو آید شنیدنی است

گزینه سه

چه شد که از همه‌جا بوی درد می‌آید زهر که می‌شنوم آه سرد می‌آید

گزینه چهار

هرخسی از رنگ گفتاری بدین ره کی رسد درد باید پرده‌سوز و مرد باید گام زن

گزینه 1

گزینه 1: حس‌آمیزی: ندارد/ جناس: خسته و بسته 2): حس‌آمیزی: تلخ شنیدن / جناس: شنیدن و شنیدنی 3): حس‌آمیزی: بوی درد / جناس: درد و سرد 4): حس‌آمیزی: رنگ گفتار / جناس: درد و مرد

به بالای صفحه بردن