در جملات کدام ابیات «هم شیوۀ بلاغی و هم شیوۀ عادی» مشاهده می‌شود؟ الف) نیست جانش محرم اسرار عشق ب) از عمر ذوق دیدم وقتی که با تو بودم ج) جانا هزاران آفرین بر جانت از سر تا قدم د) ای تو با جمله و تنها ز منی فی‌الجمله هـ) سیاوش سپه را به تندی بتاخت هرکه را در جان غم جانانه نیست ذوقی چنان ندارد بی‌دوست زندگانی صانع خدایی کاین وجود آورد بیرون از عدم نور چشم منی و جان دل تنهایی نشد تنگ‌دل جنگ آتش بساخت

گزینه یک

الف ـ ب ـ هـ

گزینه دو

ب ـ ج ـ هـ

گزینه سه

ب ـ د ـ هـ

گزینه چهار

ج ـ د ـ هـ

گزینه 2

الف) هر دو مصراع بلاغی است./ ب) مصراع اول عادی و مصراع دوم بلاغی است./ ج) مصراع اول عادی و مصراع دوم بلاغی است./ د) هر دو مصراع عادی است./ هـ) مصراع اول عادی و مصراع دوم بلاغی است.

به بالای صفحه بردن