در جملۀ «مدّتی بود که پیرمرد افتاده بود»، «افتاده بود» به چه معناست؟

گزینه یک

خاکی بود

گزینه دو

مرده بود

گزینه سه

در بستر بیماری بود

گزینه چهار

پرت شده بود

گزینه 3

اشاره دارد به بیمار شدن نیمایوشیج.

به بالای صفحه بردن