در جملۀ «هم فُرقت بود هم وُصلت» واژۀ «وُصلت» به چه معناست؟

گزینه یک

دوری

گزینه دو

عشق

گزینه سه

دوستی

گزینه چهار

پیوستگی

گزینه 4

گرچه گزینۀ 2 و 3 هم به پاسخ نزدیک است و همین موضوع این تست را جزو تست‌های سخت دسته‌بندی می‌کند اما پاسخ دقیق در گزینۀ 4 آمده است.

به بالای صفحه بردن