در دو بیت زیر به‌ترتیب کدام واژه‌ها معنای استعاری دارند و کدام واژه‌ها معنای مجازی؟ «غلام دولت آنم که مست سوی چمن گرفته دست بتی چون نگار می‌آید ز باغ جلوه‌کنان گل نهاده زر بر کف به بزم شاه جهان با نثار می‌آید»

گزینه یک

غلام، بت، نگار، زر (استعاره) ـ دست، کف (مجاز)

گزینه دو

بت، نگار، زر، شاه (استعاره) ـ چمن، جهان (مجاز)

گزینه سه

مست، بت، گل (استعاره) ـ دست، جهان (مجاز)

گزینه چهار

بت، زر (استعاره) ـ چمن، کف (مجاز)

گزینه 4

مجازها: 1ـ چمن (گلستان)، 2ـ کف (دست). استعاره‌های نوع 1: 1ـ بت، 2ـ زر (استعاره از گرده‌های طلاییِ گل)؛ (معشوق به نقش و نگار مانند شده، گرده‌های زرد گل به نثار و پیشکش که در مهمانی‌ها می‌افشانند، مانند شده است.)

به بالای صفحه بردن