در شیوۀ بلاغی بیان، مصراع «دید یکی بحر خروشنده‌ای» کدام مورد دیده می‌شود؟

گزینه یک

تقدیم فعل بر مفعول

گزینه دو

تقدیم فعل بر نهاد

گزینه سه

تقدیم مسند بر نهاد

گزینه چهار

تقدیم فعل بر متمم

گزینه 1

در مصراع صورت سؤال که در بازگردانی به حالت عادی، به شکل «یک بحر خروشنده‌ای [را] دید» درمی‌آید. بحر خروشنده مفعول است و فعل برآن مقدّم شده است. یعنی تقدیم فعل بر مفعول.

به بالای صفحه بردن