در عبارات زیر، زمان افعال به ترتیب کدام است؟ «دلّاک جان ایل، پیام فرستاده بود که باید بی‌نیازم کنی. بیچاره خبر نداشت که بانک، فقط هزینه‌ی هفته‌ای از ماهم را می‌داد.»

گزینه یک

ماضی ساده، مضارع مستمر، ماضی مستمر، ماضی استمراری

گزینه دو

ماضی بعید، مضارع التزامی، ماضی مستمر، مضارع اخباری

گزینه سه

ماضی نقلی، مضارع اخباری، ماضی ساده، ماضی استمراری

گزینه چهار

ماضی بعید، مضارع التزامی، ماضی ساده، ماضی استمراری

گزینه 4

فرستاده بود: ماضی بعید / بی‌نیاز کنی: مضارع التزامی نداشت: ماضی ساده / می‌داد: ماضی استمراری

به بالای صفحه بردن