در عبارت «با هزاران سوزش فراغ و آرزومند اشتیاق شرح واقعه ی حایل به کدام زبان داده شود که شدت صدمت و صولت سطوت آن راه عبارت بسته است. حق تعالی دقایق ماهيّات سوری و معنوی را در نظر مشاهده و عین مکاشفه ی او معيّن و مبيّن کناد تا وجود را از عدم و حیات را از ممات باز شناسد و از آن اعراض کند و بدین اقبال نماید تا ذات بی نظیر او از حوادث اعصار مصون و مأمون باشد.» چند غلط املایی هست؟

گزینه یک

دو

گزینه دو

سه

گزینه سه

پنج

گزینه چهار

شش

گزینه 2

«فراغ» ، «حايل» و «سوري» نادرست و درستِ آن ها، «فراق== دوري ، هجران» ، «هايل == ترسناک» ، «صوري== ظاهري» است . گفتني است که واژه ي «صور» مخفّف «صورت» است و «صوري» صفت نسبي از آن است به معني «آن چه که به صورت يا همان صور نسبت دارد، شکل و تضاد معني»

به بالای صفحه بردن