در عبارت «به شدّتی که از روزگار رسد نومید نباید بود» واژۀ «شدّت» به چه معناست؟

گزینه یک

حرارت

گزینه دو

سختی

گزینه سه

زیادی

گزینه چهار

گستردگی

گزینه 2

شدّت: رنج، سختی، بلا

به بالای صفحه بردن