در عبارت دعایی «بحق الحق و اهله» کدام واژه در معنای مجازی «خداوند» به‌کار رفته است؟

گزینه یک

حق اول

گزینه دو

حق دوم

گزینه سه

اهل

گزینه چهار

ضمیر «ه» در «اهله»

گزینه 2

گزینۀ چهارم نیز به معنای خداوند است اما نه در معنای مجازی.

به بالای صفحه بردن