در عبارت زیر املای کدام واژه غلط است؟ «خرچنگ با خود اندیشید که خردمند چون دشمنی را در مقام خطر بدید و قصد جان خود مشاهدت کرد اگر کوشش فروگزارد در خون خویش سعی کرده باشد.»‌

گزینه یک

قصد

گزینه دو

مشاهدت

گزینه سه

فروگزارد

گزینه چهار

سعی

گزینه 3

فروگذارد. این کلمه از ریشه «گذاشتن» است. فروگذاشتن: ترک کردن

به بالای صفحه بردن