در عبارت زیر املای کدام واژه نادرست است؟ «خواب که از چشمم پرید و از گوشم تازه فهمیدم که در زدن میراب نیست و شصتم خبردار شد آن سر بزرگ داغ داغ بود اما چشم‌ها را بسته بودند کوره‌ای تازه خاموش شده»

گزینه یک

میراب

گزینه دو

شصتم

گزینه سه

داغ داغ

گزینه چهار

کوره‌ای

گزینه 2

شصتم ←‌‌شستم

به بالای صفحه بردن