در عبارت زیر املای کدام واژه نادرست است؟ «ملک را این بی‌شرمی و وقاهت سخت منکر آمد و گفت: ندامت و گناه همه در راه فرودستان آمده و قبول و اجابت همیشه از بزرگان مستقبل آن شده و البته هر که در فرجام کارها ننگرد و در مطلع اندیشه از تخلّص یاد نکند همیشه آسیمه سر و بی‌سامان باشد تا آن‌گاه که اجل بر سر او لشکر بر قالب او غالب آید»

گزینه یک

وقاهت

گزینه دو

مستقبل

گزینه سه

قالب

گزینه چهار

غالب

گزینه 1

وقاحت با این املا درست است.

به بالای صفحه بردن