در عبارت زیر املای کدام واژه نادرست است؟ «چون به بصره رسیدیم از شدّت برهنه‌گی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم و سه ماه بود که موی سر باز نکرده بودیم»

گزینه یک

برهنه‌گی

گزینه دو

عاجزی

گزینه سه

بصره

گزینه چهار

دیوانگان

گزینه 1

برهنه‌گی‌←‌برهنگی

به بالای صفحه بردن