در عبارت زیر املای کدام واژه نادرست است؟ «گرگ با خود گفت: هنگام مراقبت فرصت و روز جمع ذخیرت است و به مصلحت حال آن نزدیک تر است که امروز با زه کمان بگزرانم و این گوشت های تازه را در کنجی برم و برای ایام محنت گنجی سازم.»

گزینه یک

زه

گزینه دو

محنت

گزینه سه

بگزرانم

گزینه چهار

ذخیرت

گزینه 3

بگذرانم

به بالای صفحه بردن