در عبارت زیر معنای عبارت مشخص شده چیست؟ «هر کسی بدون اجازه از بام میهن ما بگذرد باید پرهایش را به تربیت‌شدگان نسل ما باج دهد.»

گزینه یک

زمین‌گیر و ناتوان شود.

گزینه دو

زندانی شود.

گزینه سه

کشته شود.

گزینه چهار

دربه‌در شود.

گزینه 1

این عبارت یک عبارت کنایی است و معنای آن در گزینۀ یک درست آمده است.

به بالای صفحه بردن