در عبارت زیر معنای واژه‌های مشخص شده را بنویسید. «درمکی چند سیاه در کاغذی کردم که به گرمابه‌بان دهم تا باشد که ما را دمکی زیادت‌تر در گرمابه بگذارد تا شوخ از خود باز کنیم»

گزینه یک

دم دمی مزج – بذله گو

گزینه دو

دقیقه‌ای – ظریف

گزینه سه

لحظه‌ای – چرک

گزینه چهار

ثانیه‌ای – ظرافت

گزینه 3

با‌توجّه به معنای واژۀ «شوخ» فقط این گزینه درست است.

به بالای صفحه بردن