در عبارت زیر معنای واژۀ «طبیعت» در همۀ گزینه‌ها به‌جز .................. درست است. «این را من از روی طبیعت کشیده‌ام»

گزینه یک

ذات

گزینه دو

سرشت

گزینه سه

ذوق

گزینه چهار

مناظر طبیعی

گزینه 4

«طبیعت» در اینجا به‌معنای مناظر طبیعی نیست اما سه گزینۀ دیگر هر سه می‌توانند معنای واژۀ «طبیعت» باشند.

به بالای صفحه بردن