در عبارت زیر واژۀ «زینهار» به کدام معنا آمده است؟ «گفت: اگر زینهار دهی با تو راست بگویم»

گزینه یک

امان دادن

گزینه دو

آگاه کردن

گزینه سه

هشدار دادن

گزینه چهار

تنبیه کردن

گزینه 1

در این جمله «زینهار» شبه جمله نیست و به معنی «امان دادن» آمده است.

به بالای صفحه بردن