در عبارت زیر واژۀ «زینهار» به کدام معنا نیامده است؟ «شیخ بفرمود تا آن حُقّه را به وی دادند و گفت: زینهار، تا سر این حُقّه باز نکنی»

گزینه یک

امان دادن

گزینه دو

آگاه کردن

گزینه سه

هشدار دادن

گزینه چهار

تنبیه کردن

گزینه 1

«زینهار» به معنای «امان دادن» نیز درست است؛ اما در این جا با توجه به معنای جمله، معنی آن هشدار دادن و آگاه کردن و تنبیه است.

به بالای صفحه بردن