در عبارت زیر چند غلط املایی دیده می‌شود؟ «قاضی چو حیلت ما بدید و منطق ما بشنید سر به جیب تفکّر فرو برد و پس از تعمّل بسیار سر برآورد و گفت: ای که توانگران را سنا گفتی و بر درویشان جفا روا داشتی بدان که هر کجا گل است و خوار هم است.

گزینه یک

دو

گزینه دو

سه

گزینه سه

چهار

گزینه چهار

پنج

گزینه 2

ویرایش غلط‌های املایی: تأمّل / ثنا / خار

به بالای صفحه بردن