در عبارت زیر چند غلط املایی دیده می‌شود؟ « خلاف راه ثواب و نغز رای اولوالالباب که زوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام »

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 3

ویرایش غلط‌های املایی : صواب (درست، صحیح) - نقض (شکستن) - ذوالفقار بودن ‌شمشیر ذوالفقار در نیام و زبان سعدی در کام (سخن نگفتن) خلاف راه صحیح و شکستن اندیشه خردمندان است.

به بالای صفحه بردن