در عبارت زیر چند غلط املایی دیده می‌شود؟ «عامل شهری به خلیفه نبشت که دیوار شهر خراب شده است آن را امارت باید کردن. خلیفه در جواب نبشت که شهر را از عدل دیوار کن و راه‌ها از ظلم و خوف پاک کن که هاجت نیست به گل و خشت و سنگ و گچ.»

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 2

ویرایش غلط‌های املایی: عمارت – حاجت

به بالای صفحه بردن