در عبارت زیر چند غلط املایی دیده می‌شود؟ «گفته‌اند: نیکوترین از بهر آن بود که یوسف صدّیق وفادار بود و یعقوب آموزگار بود و ذلیخا بی‌قرار بود و اندوه بسیار بود و خبردهنده جبّار بود.»

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 1

فقط املای واژۀ ذلیخا غلط است و صحیح آن زلیخا است.

به بالای صفحه بردن