در عبارت زیر چند غلط املایی دیده می‌شود؟ «هرکه از شعاع عقل غریزی بهره‌مند شد و استماع سخن ناصحان را شعار ساخت اقبال او چون سایۀ چاه پایدار باشد نه چون نور ماه در زوال و دست مریخ صلاح نصرتش صیقل کند.»

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 1

«صلاح» به‌معنای «درستکاری» است در حالی‌که با‌توجه به‌معنای عبارت «سلاح» مناسب است.

به بالای صفحه بردن