در عبارت زیر چند غلط املایی موجود است؟ «در مرغزار، سباع و وحوش با سطور و بهایم بسیار بود و مَلک ایشان شیری که همه در مطاوعت و مطابعت او بودند و در حریم سیادت او روزگار می‌گذاشتند. سلطان، شغال را بیازمود و ذمام برخی کارها بدو سپرد.»

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 3

واژگان غلط: ستور: چهارپایان، بهایم متابعت: پیروی، تبعیت زمام: افسار - لگام (سررشتۀ امور)

به بالای صفحه بردن