در عبارت زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ «و عاجزتر ملوک آن است از عواقب کارها قافل باشد و مهمّات ملک خار دارد و هرگاه حادثۀ بزرگ افتد موضع حظم و احتیاط را مهمل گزارد.»

گزینه یک

دو

گزینه دو

سه

گزینه سه

چهار

گزینه چهار

پنج

گزینه 3

ویرایش غلط‌های املایی: غافل / خوار / حزم/ گذارد

به بالای صفحه بردن