در عبارت زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ «شیر گفت: هرگاه از صحبت و خدمت و دانش شنزبه یاد کنم شفقت بر من قالب گردد. الحق پشت و پناه سپاه من بود در دیدۀ دشمنان خار و بر روی دوستان خال»

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 1

غالب برای این عبارت مناسب است. در معنای چیره و مستولی شدن.

به بالای صفحه بردن