در عبارت زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ «راغم این ستور مخالف حظور در خیابان و خانه است چون همزیستی با جانوری را که آرواره‌های قوی و دندان‌های تیزی دارد و به‌جای حرف زدن فقط واق واق می‌کند عاقلانه نمی‌داند.»

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 3

ویرایش غلط‌های املایی: راقم – سطور – حضور

به بالای صفحه بردن