در عبارت زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ «پیرمرد به ساده‌دلی روستایی خویش از هر چیزی تعجّب کرد و هرچه بر او تنگ گرفتند کمربند خود را تنگ‌تر بست تا دست آخر با هقارت زنده‌گی‌هامان اُخت شد»

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 2

غلط‌های املایی: هقارت ←‌حقارت / زنده‌گی‌← زندگی

به بالای صفحه بردن