در عبارت زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ «این شکست یک باره او را از میدان قهرمانی به منجلاب فساد کشید اما هنوز چشمۀ زوق و قریهۀ ادبی او خشک نشده بود گفت: من گوش استماع ندارم لمن تقول؟»

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 2

ویرایش غلط‌های املایی: ذوق / قریحه

به بالای صفحه بردن