در عبارت زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ «حالی که من این سخن بگفتم عنان طاقت درویش از دست تحمّل برفت تیغ زبان برکشید و اسب فساحت در میدان وقاهت جهانید.»

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 2

ویرایش غلط‌های املایی: فصاحت - وقاحت

به بالای صفحه بردن