در عبارت زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ «عزیز دیدار باش تا در چشم اغربا، رعیت و لشکر خار نگردی و زینهار ذلیل مباش و بر خلقان خدای تعالی به سزا رحیم باش»

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 2

اغربا ←اقربا / خار ←خوار

به بالای صفحه بردن