در عبارت زیر چند غلط املایی یافت می‌شود؟ «میرزا مسیح‌خان ملتفت شیطنت خسرو نشد و قلم آهنین فرسوده را در دوات فرو برد و با وقار و طمأنینه، مطابق عادت مألوف یک نمرۀ بیست برای خسرو- که در آن عوان، دو کلاس از ما جلوتر بود- گذاشت.»

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 1

اوان: زمان و هنگام

به بالای صفحه بردن