در عبارت زیر کدام واژه با غلط املایی نوشته شده است؟ «فلجمله نماند از معاصی منکری که نکرد و مسکری که نخورد»

گزینه یک

فلجمله

گزینه دو

معاصی

گزینه سه

منکر

گزینه چهار

مسکر

گزینه 1

«فی‌الجمله» با این املا درست است.

به بالای صفحه بردن