در عبارت زیر کدام واژه با غلط املایی نوشته شده است؟ «معلم سورتک به رو نداشت نقش‌بندی‌اش دلگشا بود و رنگ را نگارین می‌ریخت گوزن را رعنا رقم می‌زد و خرگوش را چابک می‌بست اما در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود»

گزینه یک

سورتک

گزینه دو

رعنا

گزینه سه

دلگشا

گزینه چهار

رقم

گزینه 1

سورتک‌← صورتک

به بالای صفحه بردن