در عبارت زیر کدام واژه غلط املایی دارد؟ «اصلاً حاضر نیستم یک قدم از خودم عقب‌نشینی کنم هر کرکسی بدون اجازه از بام میهن ما بگذرد باید پرهایش را به‌تربیت شده‌گان ما باج دهد.»

گزینه یک

حاضر

گزینه دو

بگذرد

گزینه سه

اصلاً

گزینه چهار

تربیت‌شده‌گان

گزینه 4

«تربیت‌شدگان» درست است. هنگام اضافه شدن نشانۀ جمع به واژه‌هایی که به «ه» غیرملفوظ ختم می‌شوند این حرف به «گ» تبدیل می‌شود.

به بالای صفحه بردن