در عبارت شعری زیر، چند مضاف‌الیه وجود دارد؟ «ای سرور باران‌ها و فصل‌ها/ ای برترین حماسه/ تاریخ روزی، روستای کوچکی را/ از روستاهای جنوب به یاد خواهد آورد/ که معرکه خوانده می‌شود/ روستایی که با صدرش، با سینه‌اش/ از شرافت خاک و کرامت انسان‌ بودن دفاع کرد.»

گزینه یک

چهار

گزینه دو

پنج

گزینه سه

هفت

گزینه چهار

شش

گزینه 3

ترکیب‌های اضافی: سرور باران‌ها، سرور فصل‌ها، روستاهای جنوب، صدرش، سینه‌اش، شرافت خاک، کرامت انسان بودن (۷7مورد)

به بالای صفحه بردن