در عبارت «شیرین‌ترین لبخند / بر لبان ارادۀ توست / چندان تناوری و بلند / که به هنگام تماشا / کلاه از سر کودک عقل می‌افتد» به‌ترتیب چند وابستۀ پیشین و چند وابستۀ پسین وجود دارد؟

گزینه یک

دو - چهار

گزینه دو

سه - پنج

گزینه سه

دو - پنج

گزینه چهار

سه - چهار

گزینه 2

وابسته‌های پیشین: شیرین‌ترین، چندان (تناور)، چندان (بلند) وابسته‌های پسین: اراده، تو، تماشا، کودک، عقل

به بالای صفحه بردن